องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box คณะผู้บริหาร
นายพินิจ สุวรรณไตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 063-3089446
ร.ต.อ.ภูษิต จำรัส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 098-7496124
นายรัชกร นิลสิงขรณ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 089-5542015
นางดวงเดือน ไชยลังกา
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 084-8089405
account_box สมาชิกสภา
นายพิมพ์ แสงทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 084-7399964
นายราชัน ต๊ะใจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 086-9170385
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
เลขาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 081-12352262
นายณัติพงษ์ ไชยวุฒิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 093-3022248
นายอรรถพล สุวรรณกาศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 065-0309580
นายจรัญ ยาสมุทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 090-2275267
นายหาญชนะ อารมสวะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 081-1652099
นายพสธร สิทธิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 087-1789317
นางสายพิน สีเสียดค้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 089-8538172
นายประจง ศรีชัยวาลย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 080-1324993
นายเถลิงศักดิ์ สุริยะบุตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 086-1178946
นายพิทยา ใบอุบล (สว่างอารมณ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 093-2908817
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
โทรศัพท์ : 081-2352262
นางปาลิดา ยอดวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 085-0418460
นางสาววัชรินทร์ หงษ์สา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 093-9323699
นางอนุสรณ์ หาญจริง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 089-9930741
นางสาวพุธวรรณ สะสม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 061-3067446
account_box สำนักปลัด
นางปาลิดา ยอดวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 085-0418460
นางสาวกิ่งดาว สมศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศรันย์ ภูจริต
นักทรัพยากรบุคคล
นายขจรศักดิ์ สีเสียดค้า
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางนงค์รัก ไชยคำ
นักพัฒนาชุมชน
นางวาสนา ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ
นายกาลเมษ กาละ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางอำภา จำรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางพิชฌาภรณ์ สารทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวรวงทอง นาผัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายศุกร์ ไชยวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกัลยกฤต สารทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสิทธิพร สีเสียดค้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายพงศ์ธร ศรีหาตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางผกาพร ชูก้าน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมพงษ์ สมเหรียญ
พนักงานดูแลรักษาความสะอาด
นายธีระชาติ นันทะชาติ
พนักงานดูแลสถานที่และเฝ้าฟังวิทยุสื่อสาร
นายฮอม ก๋องแก้ว
พนักงานดูแลสถานที่ท่องเที่ยว 1
นายอนันต์ ดวงบุผา
พนักงานดูแลสถานที่ท่องเที่ยว 2
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววัชรินทร์ หงษ์สา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 093-9323699
นางสาวธัญญาลักษณ์ สมศรี
นักวิชาการศึกษา
นางสาวบุปผา คนสนิท
ครู ค.ศ.2
นางอาริสาร์ อารมสวะ
ครู ค.ศ.2
นางสาวกาญจนา รัตนวรรณี
ครู ค.ศ.1
นางสาวสายรุ้ง รัตนวรรณี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวไข่มุก จิตรจักร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิภาพรรณ เครือสาร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวพรวิกา ไชยสาร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุพรรณี เหล่ากุดบอด
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองคลัง
นางอนุสรณ์ หาญจริง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 089-9930741
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววรรณา บุญยืน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพรทิพย์ จีนาใหม่
เจ้าพนักงานธุรการ
นางวาสนา ทนทาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายวิทยา อินต๊ะสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพิมทิพย์ วงศ์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นางสาวพุธวรรณ สะสม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 061-3067446
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นางสาวปุณิกา อดิศัยสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมสันต์ สมจิตร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุธี เจริญสิน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเดชา อึ้งภากรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธีรยุทธ มะโนแสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง