องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
folder คู่มือประชาชน อบต.สันโค้ง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
24 กุมภาพันธ์ 2565
photo คู่มืองานบริการประชาชน การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 139
10 มกราคม 2565
insert_drive_file คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
14 มิถุนายน 2564
insert_drive_file 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 83
14 มิถุนายน 2564
insert_drive_file 2.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll โดย : admin เปิดอ่าน : 87
14 มิถุนายน 2564
insert_drive_file 3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 69
14 มิถุนายน 2564
insert_drive_file 4. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll โดย : admin เปิดอ่าน : 80
14 มิถุนายน 2564
insert_drive_file 5. การรับชำระภาษีป้าย poll โดย : admin เปิดอ่าน : 81
14 มิถุนายน 2564
insert_drive_file 6. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 66
14 มิถุนายน 2564
insert_drive_file 7. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 68
14 มิถุนายน 2564
insert_drive_file 8. การลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 83
10 มิถุนายน 2564
insert_drive_file 9.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตร.ม. poll โดย : admin เปิดอ่าน : 70
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง