องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
picture_as_pdf คู่มือการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบ LPA สำหรับ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดําเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง