messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เล่ม ๑๑๓ ตอน ๙ ลว 30 มกราคม ๒๕๓๙
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 37
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 43| ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 22

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง