องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_balance โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

โครงสร้างสำนักปลัด อบต.สันโค้ง

โครงสร้างกองคลัง

โครงสร้างกองช่าง

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง