องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box กองคลัง
นางอนุสรณ์ หาญจริง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 089-9930741
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววรรณา บุญยืน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพรทิพย์ จีนาใหม่
เจ้าพนักงานธุรการ
นางวาสนา ทนทาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายวิทยา อินต๊ะสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพิมทิพย์ วงศ์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง