messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box กองคลัง
นางรุ่งทิวา เขื่อนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 080-6789283
นางรุ่งทิวา เขื่อนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววรรณา บุญยืน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางพรทิพย์ จีนาใหม่
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวศิริกาญจน์ วรรณวงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวพิมทิพย์ วงศ์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายวิทยา อินต๊ะสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง