องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม อบต.สันโค้ง(ชั้น ๒) อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่ม/องค์กร ในหน่วยงานในชุมชนในเขต อบต.สันโค้งที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่ม/องค์กร ต่าง ๆ ดังนี้ ประเภทที่ ๑ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข รวมจำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๑๗,๔๒๐ บาท ประเภทที่ ๒ สนับสนุนองค์กรหรือกลุ่มประชาชน จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๕๕,๘๒๕ บาท ประเภทที่ ๓ สนับสนุน ศพด.ต.สันโค้ง เด็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศพด.ต.สันโค้ง จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๕,๔๐๐ บาท ประเภทที่ ๔ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๙,๒๘๕.๙๗ บาท ประเภทที่ ๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ จำนวน ๐ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๖๔๒.๘๗ บาท โดยมี นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัด อบต.สันโค้ง คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และพนักงานจ้าง อบต.สันโค้ง เข้าร่วมประชุมฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓ คน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง