องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๓ ฝึกอบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ตำบลสันโค้ง หมู่ที่ ๑ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑.เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง ได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้น และเตรียมความพร้อมรองรับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอนาคต ๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้” และแบ่งเบาภาระรายจ่ายในครัวเรือน ๓. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเชิงบวกและเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเอง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจากโดย นางณัฐพร ขันแก้ว ข้าราชการบำนาญครู เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และเวลา ๐๙.๓๐ น. ได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัด อบต.สันโค้ง และนางสาวมัธยา วันเปี้ย ครู กศน.ตำบลสันโค้ง อ.ดอกคำใต้ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียนผู้สูงอายุและบุคลากร สังกัด อบต.สันโค้งรวมทั้งสิ้น ๕๐ คน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง