องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันท้องถิ่นไทย วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี
รายละเอียด : ในปี ร.ศ. ๑๑๖(พ.ศ. ๒๔๔๐)พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ ๕ ได้พระราชทานดำริในการกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่นขึ้นโดยทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.๑๑๖ ขึ้นจากการที่ทรงมอบหมายให้ไปศึกษา ดูงานการปกครอง ในแถบ ประเทศพม่า มลายูและยุโรป และได้เริ่มทำการทดลองเพื่อเป็นการศึกษาขึ้นในกรุงเทพมหานคร แต่การบริหารงานของสุขาภิบาลกรุงเทพฯ นี้ ดำเนินการโดยข้าราชการทั้งหมด จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. ๑๑๖ เป็นการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ. ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๔๔๘) กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลแห่งแรกขึ้นที่ ตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร อันถือเป็นสุขาภิบาล แห่งแรกของชาติไทย ปฐมบทแห่ง การปกครองท้องถิ่น รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ ๕ ซึ่งทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม ขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรก จึงได้ถือเอา วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทยอันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจาย อำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและเป็นการวางรากฐานในการปกครอง ท้องถิ่นอันสำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่การวางรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง