องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันพุธ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง มอบหมายให้ ร.ต.อ.ภูษิต จำรัส รองนายก อบต.สันโค้ง
รายละเอียด : วันพุธ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง มอบหมายให้ ร.ต.อ.ภูษิต จำรัส รองนายก อบต.สันโค้ง เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสันโค้ง ม.๑ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ การคัดแยกขยะต้นทางและการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนอย่างถูกวิธี ๓. เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๔. เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบและลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ๕. เพื่อสร้างจุดเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน และขยายผลในครอบคลุมทุกครัวเรือน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางมะลิจันทร์ ตาคำ ผอ.รพ.สต.สันโค้ง และนายเปลี่ยน สีเสียดค้า ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต.สันโค้ง เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยนายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัด อบต.สันโค้ง นางปาลิดา ยอดวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัด อบต.สันโค้ง และ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ต.สันโค้ง เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง