องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง พร้อมด้วย ร.ต.อ.ภูษิต จำรัส รองนายก อบต.สันโค้ง นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ปลัด อบต.สันโค้ง นางสาววัชรินทร์ หงส์สา ผอ.กองการศึกษาฯ นางนงค์รัก ไชยคำ นักพัฒนาชุมขนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับนายณรงค์ฤทธิ์ ศรีวิราช กำนัน ต.สันโค้ง เจ้าคณะตำบลสันโค้ง ผอ.รพ.สต.สันโค้ง ผู้แทนจาก ม.พะเยา ผอ.วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ หน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือกับ นายเปลี่ยน สีเสียดค้า ผอ.ร.ร.ผู้สูงอายุและคณะกรรมการ ร.ร.ผู้สูงอายุ ต.สันโค้ง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลสันโค้ง เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมและหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ด้านอาชีพและรายได้เสริม ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านการศึกษาอิสระและจิตอาสา เป็นต้น
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง