องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพินิจ สุวรรณไตร นายก อบต.สันโค้ง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุม อบต.สันโค้ง(ชั้น ๒ ) อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายบรรจง อาจคำ นายสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา มาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และป้องกันการติดต่อของโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คน ๒.เพื่อทบทวนความรู้และทักษะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาปศุสัตว์และผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและเจ้าของสัตว์เลี้ยงใด้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือร่วมใจกันรับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๔. เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฯ ๕. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ผู้นำชุมชน ภาคีต่าง ๆ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลสันโค้งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น อาสาปศุสัตว์ ประชาชนตำบลสันโค้ง และเจ้าหน้าที่ สังกัด อบต.สันโค้ง เข้าร่วมประชุมฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๐ คน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง