ชื่อเรื่อง : จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-3439 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง