ชื่อเรื่อง : จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง