ชื่อเรื่อง : จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน หมายเลขทะเบียน บบ-๑๕๐๗ พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง