ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการขยะเปียกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง