ชื่อเรื่อง : จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๘๖ พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง