messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววัชรินทร์ หงษ์สา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 093-9323699
นางสาวธัญญาลักษณ์ สมศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวมณีวรรณ์ สุระเสียง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอาริสาร์ อารมสวะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกาญจนา รัตนวรรณี
ครูชำนาญการ
นางสาวสายรุ้ง รัตนวรรณี
ครู
นางสาวไข่มุก จิตรจักร
ครู
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิภาพรรณ เครือสาร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวพรวิกา ไชยสาร
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวสุพรรณี เหล่ากุดบอด
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรสุดา อารมสวะ
ผู้ดูแลเด็ก

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง