messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box สำนักปลัด
นางปาลิดา ยอดวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 085-0418460
นางสาวกิ่งดาว สมศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายศรัณย์ ภูจริต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายขจรศักดิ์ สีเสียดค้า
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางนงค์รัก ไชยคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ว่าง
นิติกร
นางอัญญารัตน์ นันทะชาติ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางวาสนา ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางอำภา จำรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศุกร์ ไชยวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรวงทอง นาผัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางเรณู นันทะชาติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายกัลยกฤต สารทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกฤตชัย สีเสียดค้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางผกาพร ชูก้าน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมพงษ์ สมเหรียญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธีระชาติ นันทะชาติ
พนักงานดูแลสถานที่และเฝ้าฟังวิทยุสื่อสาร
นายพงศ์ธร ศรีหาตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอนันต์ ดวงบุผา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายฮอม ก๋องแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพรพรหม ริมดุสิต
พนักงานจ้างเหมาบริการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง