องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง call ข้อมูลการติดต่อยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
account_box สำนักปลัด
นางปาลิดา ยอดวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 085-0418460
นางสาวกิ่งดาว สมศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศรันย์ ภูจริต
นักทรัพยากรบุคคล
นายขจรศักดิ์ สีเสียดค้า
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางนงค์รัก ไชยคำ
นักพัฒนาชุมชน
นางวาสนา ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ
นายกาลเมษ กาละ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางอำภา จำรัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางพิชฌาภรณ์ สารทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวรวงทอง นาผัด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายศุกร์ ไชยวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกัลยกฤต สารทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสิทธิพร สีเสียดค้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายพงศ์ธร ศรีหาตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางผกาพร ชูก้าน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมพงษ์ สมเหรียญ
พนักงานดูแลรักษาความสะอาด
นายธีระชาติ นันทะชาติ
พนักงานดูแลสถานที่และเฝ้าฟังวิทยุสื่อสาร
นายฮอม ก๋องแก้ว
พนักงานดูแลสถานที่ท่องเที่ยว 1
นายอนันต์ ดวงบุผา
พนักงานดูแลสถานที่ท่องเที่ยว 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง